Teknologi

Som teknologileverandør fokuserer vi på å være mest mulig fleksible i valg av teknologi, programmeringsspråk og metodikk til hvert enkelt prosjekt. Vi har derfor kompetanse på en lang rekke teknologier.

Nye teknologier dukker hele tiden opp og vi i Datek Wireless AS vil til enhver tid bruke den beste tilgjengelige teknologien for å løse våre kunders behov. Under er en utvalgt liste over aktuelle teknologier.

Platformer

 • Linux
 • Windows
 • Java (JME/JSE/JEE)
 • Ruby / JRuby
 • Android

Rammeverk

 • Spring Framework
 • Hibernate
 • Ruby on Rails
 • Mule

Databasesystemer

 • PostgeSQL
 • JavaDB / Derby
 • Oracle
 • MS SqlServer
 • MySQL

Kommunikasjon

 • GSM / GPRS / SMS / UMTS
 • TCP/IP
 • RFID
 • WIFI
 • Bluetooth
 • ZigBee

Støttesystemer

 • Maven
 • CruiseControl
 • JIRA
 • Confluence
 • Sharepoint
 • Jenkins / Hudson
 • Nagios / Cacti

I Datek har vi en utviklingsavdeling hvor utviklerne har en gjennomsnittlig erfaringstid på over 15 år.

Blant programmeringsspråk vi har kompetanse på er:

 • Java
 • C/C++
 • .Net
 • Ruby (og Jruby)
 • Shellprogrammering

Det er mange ting som skal på plass før et system tilfredstiller brukernes forventninger. Infrastruktur skal på plass, tekniske vanskeligheter må overvinnes, funksjoner skal implementeres og ytelse og tilgjengelighet må stemme. Nøkkelen til suksess er høy teknisk kompetanse og god kommunikasjon med kundene for å lære foretningsområdet, formidle muligheter og avdekke forventningene til funksjoner, ytelse og tilgjengelighet. Denne prosessen lever gjennom hele levetiden til prosjektet, og så lenge systemet lever.

Datek Wireless AS har lang erfaring med systemutvikling og har utviklet en prosess basert på Scrum, XP, Crystal Clear, Lean Software Development og andre.

Spesifisering

Alle kunder har dedikerte kontaktpersoner både for teknisk og foretningsmessig kommunikasjon.

Forventningene til systemet samles som overordnet systemspesifikasjon (for eksempel Innovasjon Norges Prosjektlederprosess), Brukstilfeller og Krav i vårt interne spesifikasjonssystem SpecIt.

Styring

Fremdrift i prosjektet spores med hyppige milepeler, gjerne månedlig. Typiske milepeler er oppsett av infrastruktur, implementering av brukstilfeller og tilfredstillelse av krav. Både krav og brukstilfeller verifiseres før leveranse av både utforskende og automatiske tester. Utforskende testing fokuserer på nye funksjoner for å avdekke mangler, men de automatiske testene fungerer både som detaljert spesifikasjon av systemet og beskyttelse mot regresjon. For kjøring av de automatiske testene brukes CruiseControl.

Hver iterasjon, typisk 4 uker, avsluttes med en leveranse og rapporteing av resursbruk som godkjennes av kunden. Samtidig utarbeides detaljert plan for neste iterasjon. Dette gjøres av Datek Wireless AS og kunden i samarbeid og gir kunden anledning til å justere planene på kort og lang sikt basert på erfaringene fra forrige leveranse.

Etter hver fullførte iterasjon gjennomføres en “Reflection Workshop” der prosjektdeltakerne går gjennom erfaringene fra forrige leveranse og prøver å finne forbedringer i arbeidsmetodikk. En representant for kunden er som oftest med på disse samlingene.

Overvåking

Alle systemer overvåkes etter leveranse med automatiske tester som måler ytelse, tilgjenglighet, resursbruk og brukstilfeller. Vi bruker i dag Nagios som overvåking- og varslingssystem. Varsling tilpasses kundens behov, og avvik i systemet kan sendes via SMS og e-post til kundens eget støtteapparat og kundestøtte og teknisk personale hos Datek Wireless AS.

Kommunikasjon

Alle kunder får tilgang til en kundeportal der de kan legge inn forslag til endinger og rapportere avvik. Disse henvendelsene blir så tatt hånd om i vårt interne saksbehandlingssystem, JIRA ( http://www.atlassian.com/software/jira/ ). Fremdrift i sakene meldes tilbake i kundeportalen slik at kunden er informert og kan følge opp saken.

Alt er iterativt

Datek Wireless AS benytter en iterativ utviklingsmetodikk. Hovedfokus er å kontrollere og minimere risiko og kostnader. Dette gjøres ved å ha tett kommunikasjon med kunden og anerkjenne at jo lenger ut i prosjektet man kommer, jo mer kunnskap har man om både forretningsområdet og de tekniske utfordringene som oppstår i prosjektet. Ved å lage små biter av systemet og sette disse i produksjon tidlig får man tidlig tilbakemelding om hva kunden egentlig ønsker, og hva de reelle tekniske problemene består i. Ved å alltid lage de deler av systemet som har høyest risiko først, kan man tidlig i prosjektet fjerne risiko, avdekke om prosjektet vil bli forsinket eller om kostnadene vil øke. Kunden vil da på et tidlig tidspunkt ha mulighet til å justere planene, eller i ekstreme tilfeller stoppe prosjektet før investeringen har blitt stor.

“Ferdig” betyr “i produksjon”

En vanlig årsak til forsinkelser og kostnadsoverskridelser innen systemutvikling er problemer som oppstår når det “ferdige” systemet skal settes i produksjon. Ved å allerede i første leveranse sette opp en komplett infrastruktur og gjennomføre produksjonssetting, kan man tidlig avdekke disse problemene, og dermed fjerne risiko og øke kontrollen over kostnadene. Dette kalles gjerne “Iterasjon 0” siden den inneholder lite funksjonalitet for kunden. Det er derimot svært viktig at systemet allerede i iterasjon 0 settes i produksjon for å prøve ut infrastruktur og produksjonssettingsprosessen. Som alle andre iterasjoner, inneholder iterasjon 0 komplett testing av alle delene av systemet som er laget.

Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .